ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: AV) van toepassing. Bestudeer deze AV aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze AV waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze AV breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze AV volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Deze AV zijn tevens in de Engelse taal beschikbaar, daar waar deze van de Nederlandstalige afwijken, zijn de Nederlandstalige AV leidend.

Artikel 1: Definities

1.1. De besloten vennootschap Flatbox B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Spoorhaven 44-46, 2651 AV Berkel en Rodenrijs, www.flatbox.nl, e-mail: contact@sex.nl , contact@sex.be - tel: +31 (0)10 51.40.660, fax: +31 (0)10 51.40.670, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 27261259, verder te beschouwen exploitant en beheerder van de website, hieronder ook aan te duiden als "Flatbox".
1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een Consument.
1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet sex.
1.4. Consument: De natuurlijk persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van door Flatbox geleverde diensten of producten.
1.5. Member database: Dat deel van de website dat de consument tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende Consumenten.
1.6. Performer: Een natuurlijk persoon die als beroep of bijverdienste, eventueel aangestuurd door de gebruiker, handelingen uitvoert voor de camera en via bijvoorbeeld een computer en een internetverbinding deze beelden vertoont via Website.
1.7. Content: De daadwerkelijke inhoud van Website. Deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's, teksten en performer beelden.
1.8. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer

2.1. Deze AV gelden tussen Flatbox en Consument en zijn van toepassing op het gebruik/consumptie van een website of dienst van Flatbox.
2.2. Volgorde van geldigheid: Deze AV, daarna de wet en daarna de Europese regelgeving.
2.3. Waar onderdelen van deze AV mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik

3.1. Deze Website heeft als doel het gebruik/consumptie van diensten die aangeboden worden via deze website tegen betaling mogelijk te maken.
3.2. Gebruik van Website en diensten aangeboden via Website staat open voor iedere persoon/Consument die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien Consument de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van Website en/of zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot Website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, dient Consument het bezoek aan deze website direct af te breken.
3.3. Consument kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient Consument actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.
3.4. Het is Consument niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van Consument niet meer correct of volledig zijn zijn, dient Consument zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien Consument onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Flatbox vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Flatbox het account be�indigen of opschorten.
3.5. Consument is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inlognaam en wachtwoord. Alleen Consument is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen heeft. Bij vermoeden van misbruik van het account zal Consument Flatbox direct op de hoogte brengen.
3.6. Flatbox kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.
3.7. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Flatbox direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Flatbox spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.
4.2. Consument kan Flatbox op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van Website of overige diensten van Flatbox.

Artikel 5: Content

5.1. Flatbox is verantwoordelijk voor alle op Website gepubliceerde content met uitzondering van de Performer beelden.
5.2. Performers zijn onafhankelijke en maken gebruik van Website om diensten te leveren aan Consumenten van Website. Performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse, respectievelijk Belgische, wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit Performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin Consument zich bevindt, dan dient Consument de diensten direct af te breken.
5.3. Flatbox is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door Performers die in strijd zijn met de wet. Flatbox heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door Performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een Performer zal Consument Flatbox direct op de hoogte brengen. Flatbox zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen van de website te verwijderen.

Artikel 6: Privacy persoonsgegevens

6.1. Tijdens het bezoek aan Website en/of consumptie van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking en verbetering van Website en gerelateerde diensten. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van AV, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Flatbox noodzakelijk acht.
6.2. Flatbox besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens en zal deze informatie slechts delen met betreffende content-eigenaar/licentiegever.
6.3. Bij overtreding van de bepalingen in deze AV, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande be�indigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op Consument. Dit laat het recht van Flatbox om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op Consument te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Flatbox in behandeling worden genomen.
7.2. Consument dient een klacht schriftelijk via contact@sex.nl kenbaar te maken. Flatbox zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en Consument hierover schriftelijk via de mail berichten

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1. Alle rechten van intellectueel eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op Website aangeboden diensten, producten, teksten, beelden, geluiden, programmatuur en informatie berusten uitsluitend bij Flatbox of de content-eigenaar Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Flatbox worden verveelvoudigd.
8.2. Voor zover Performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Flatbox toesturen of op Website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Flatbox en vrijwaren Flatbox derhalve tegen aanspraken van derden. Flatbox is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.
8.3. Mocht Flatbox op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Flatbox het recht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen

9.1. Flatbox heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en bepalingen van AV aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het de persoonlijke verantwoordelijkheid van Consument om AV geregeld na te kijken. Als Consument de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft hij/zij daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.
9.2. Flatbox wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van Website of AV.

Artikel 10: Van toepassing zijnd recht

10.1. Op deze AV is het Nederlands recht van toepassing wat beteft www.sex.nl en het Belgisch recht wat betreft www.sex.be
10.2. Alle geschillen over deze AV zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam, respectievelijk de bevoegd Belgische rechter te Antwerpen.